Algemene voorwaarden Jansen&VanRooijen Advocaten

Art. 1 Jansen & Van Rooijen Advocaten
Jansen & Van Rooijen Advocaten (KvK nr. 50494708) is gevestigd te Tilburg en is voor wat betreft rechtsvorm een maatschap waarvan mr. C.J.M. Jansen en mr. J. van Rooijen ieder voor 50% eigenaar zijn.

Art. 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.  het kantoor: Jansen & Van Rooijen Advocaten;
b.  cliënt: de contractspartij van het kantoor;
c.  honorarium: de financiële vergoeding exclusief omzetbelasting, en verschotten die het kantoor met de cliënt is overeengekomen;
d. verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de opdracht maakt, zoals bijvoorbeeld griffierecht.

Art. 3 Toepasselijkheid
a.  De bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens het kantoor aanvaarde opdrachten of aanvullende of gewijzigde opdrachten.
b.  Niet alleen het kantoor maar ook alle bij de uitvoering van een opdracht betrokken (rechts)personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
c.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen het kantoor en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
d.  Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is of vernietigd zal worden, blijven de overige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Art. 4 Opdracht
a.  Een opdracht komt tot stand doordat deze door het kantoor wordt aanvaard.
b.  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door het kantoor en door haar uitgevoerd ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
c.  De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
d.  De met het kantoor gesloten overeenkomsten leiden voor het kantoor tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting waarbij het kantoor gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en maatstaven van vakmanschap op het moment van nakomen kan worden verlangd.

Art. 5 Declaraties en facturatie
a.  Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
b. V errichte werkzaamheden zullen periodiek en tussentijds in rekening worden gebracht. Er geldt normaliter een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij er sprake is van spoedeisendheid. In dat geval kan Jansen & Van Rooijen Advocaten een kortere betalingstermijn verlangen. Zo kan Jansen & Van Rooijen Advocaten bijvoorbeeld met u overeenkomen dat een nota voorafgaand aan een zitting of politieverhoor is voldaan.
c.  Het kantoor is gerechtigd van de cliënt een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
d.  In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
e.  Indien in zaken waarin een procedure gevoerd is een kostenveroordeling is uitgesproken ten gunste van de opdrachtgever en deze kostentoewijzing hoger is dan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium of de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde toevoegingsvergoeding, is de cliënt het verschil tussen de kostentoewijzing en het overeengekomen honorarium c.q. de toevoegingsvergoeding verschuldigd.

Art. 6 Betaling
a.  Betaling van declaraties geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW.
b.  De cliënt is niet gerechtigd betaling op te schorten of te verrekenen.
c.  Betaling geschiedt in beginsel op een door het kantoor aangewezen bankrekening dan wel bij hoge uitzondering in contanten tot het in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum tegen behoorlijk bewijs van voldoening.
d.  Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten die op de invordering vallen met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.
e.  Het kantoor heeft een recht van retentie op al hetgeen het van de cliënt onder zich heeft zolang de cliënt de declaratie niet volledig heeft voldaan.

Art. 7 Beëindiging van de overeenkomst
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is gehouden tot betaling van alle tot het moment van de beëindiging gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden.

Art. 8 Aansprakelijkheid
a.  De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht, waaronder ook wordt verstaan een nalaten, niet tijdig of niet volledig uitvoeren, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
b.  Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte honoraria.
c.  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
d.  De opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van een opdracht door het kantoor.
e.  Indien derden hun aansprakelijkheid willen beperken in verband met de uitvoering van een opdracht, is het kantoor gerechtigd zodanige beperking namens de opdrachtgever te aanvaarden, althans bedingt het kantoor zulks bij deze.

Art. 9 Reikwijdte
Deze algemene voorwaarden worden niet alleen bedongen ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van eventuele werknemers van het kantoor.

Art. 10 Wwft
a.  De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat het kantoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht is de cliënt voor bepaalde diensten te identificeren aan de hand van in die regelgeving bedoelde bescheiden als paspoorten en uittreksels uit het Handelsregister.
b.  Voorts is de cliënt ermee bekend en aanvaardt hij dat het kantoor verplicht is ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden.

Art. 11 Archief
Jansen & Van Rooijen Advocaten bewaart de inhoud van ieder dossier na beëindiging van de werkzaamheden daarin gedurende ten minste vijf jaar, waarna het Jansen & Van Rooijen Advocaten vrij staat het dossier (zonder nader overleg met de cliënt) te vernietigen.

Art. 12 Toepasselijk recht en forumkeuze
a.  Op alle door het kantoor gesloten overeenkomsten en ook op in verband met de uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tenzij arbitrage of bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.
b.  Alle geschillen ter zake zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.
c.  Indien het kantoor in een zodanig geschil als eisende partij optreedt, heeft het de bevoegdheid het geschil aanhangig te maken bij de onder dit beding bevoegde rechter.