Kantoorklachtenregeling Jansen&VanRooijen Advocaten

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
-  klacht: iedere nadrukkelijke schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
-  klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
-  klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 toepassingsbereik
1.  Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Jansen & Van Rooijen Advocaten en de cliënt.
2.  Iedere advocaat van Jansen & Van Rooijen Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de onderhavige kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a.  het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b.  het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c.  behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d.  medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e.  verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1.  Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.  Jansen & Van Rooijen Advocaten heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3.  Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie voorziet in bindend advies of arbitrage. 

Artikel 5 interne klachtprocedure
1.  Alvorens een cliënt of klager overgaat tot het indienen van een klacht, treedt deze eerst in overleg met de behandelend advocaat teneinde te bezien of tot een voor ieder bevredigende oplossing kan worden gekomen.
2.  Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht die ziet op de handelwijze van mr. C.J.M. Jansen, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. J. van Rooijen, die in dat geval optreedt als klachtenfunctionaris. Voor zover de klacht ziet op de handelwijze van mr. J. van Rooijen dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. C.J.M. Jansen, die in dat geval optreedt als klachtenfunctionaris. 
3.  Indien de cliënt geen interne klachtenfunctionaris wenst, of wanneer de klacht ziet op alle advocaten van Jansen & Van Rooijen Advocaten, dan kan ook worden gekozen voor een externe klachtenfunctionaris van KVL Advocaten, namelijk mr. R.T.A.G. Keller of mr. G.H.M. van Laarhoven (Kijkduinlaan 105, 5045 PH Tilburg, 013 - 5721910).
4.  De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
5.  Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
6.  De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1.  De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2.  De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1.  De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.  Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
4.  De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1.  De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.  Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.  De klachtenfunctionaris brengt advies en verslag uit over de afhandeling van de klacht en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4.  Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.