Privacybeleid Jansen&VanRooijen Advocaten

1.  AVG
Jansen & Van Rooijen Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ter zake de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen is Jansen & Van Rooijen Advocaten gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

2.  Algemeen
Jansen & Van Rooijen Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Jansen & Van Rooijen Advocaten verwerkt.

3.  Verwerkingsverantwoordelijke
Jansen & Van Rooijen Advocaten is als ontvanger van uw gegevens verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Jansen & Van Rooijen Advocaten is gevestigd te Tilburg, aan de Tivolistraat 18 (5017 HP). U kunt Jansen & Van Rooijen Advocaten telefonisch bereiken op 013-5321050, per fax op 013-5440620 of per e-mail via info@jvr-advocaten.nl. 

Jansen & Van Rooijen Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

4.  Betrokkene
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie Jansen & Van Rooijen Advocaten persoonsgegevens verwerkt, waaronder in ieder geval begrepen cliënten, potentiële cliënten, websitebezoekers en ontvangers van andere berichtgeving. 

5.  Doel verwerking persoonsgegevens
Jansen & Van Rooijen Advocaten verwerkt de hierna te melden persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
-  het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten en het voeren van (juridische) procedures;
advisering, bemiddeling en verwijzing;
-  het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
communicatiedoeleinden;
-  het innen van declaraties.

6.  Welke gegevens worden verwerkt?
Jansen & Van Rooijen Advocaten verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens, die door betrokkenen uit eigener beweging zijn verstrekt of zijn verkregen ten behoeve van de dienstverlening:

-  Persoonsgegevens die door de betrokkene zelf aan Jansen & Van Rooijen Advocaten worden verstrekt. Dit kan gaan om gegevens die worden verstrekt persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, via e-mail, via onze website of via social media. Dit betreft onder meer de persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, BSN, telefoonnummer(s), e-mailadres) die nodig zijn voor de behandeling van de zaak van betrokkene. 
-  Persoonsgegevens verkregen door technologieën. Dit betreft onder meer het IP-nummer van de betrokkene.
-  Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen. Dit betreft onder meer gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, een opsporingsdossier, alsmede de Basisregistratie Personen (BRP). Voorts kunnen wij kennis nemen van openbaar toegankelijke gegevens op internet en social media. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Jansen & Van Rooijen Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

7.  Grondslag verwerking persoonsgegevens
Jansen & Van Rooijen Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de na te melden gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG. Jansen & Van Rooijen Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

-  De betrokkene heeft toestemming gegeven aan Jansen & Van Rooijen Advocaten om de persoonsgegevens van de betrokkene te verwerken. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door middel van een daartoe strekkende mededeling aan de verwerkingsverantwoordelijke zoals genoemd onder 3.
-  De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in de aanloop naar een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten.
-  Jansen & Van Rooijen Advocaten heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken. 
-  Jansen & Van Rooijen Advocaten heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens.

8.  Delen van persoonsgegevens met derden
Jansen & Van Rooijen Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Jansen & Van Rooijen Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan Jansen & Van Rooijen Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Daarbij zal Jansen & Van Rooijen Advocaten uiteraard handelen in overeenstemming met de verplichtingen die zij als geheimhouder heeft.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Jansen & Van Rooijen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Jansen & Van Rooijen Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

9.  Beveiliging persoonsgegevens
Jansen & Van Rooijen Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Jansen & Van Rooijen Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Jansen & Van Rooijen Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

10.  Bewaartermijn persoonsgegevens
Jansen & Van Rooijen Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

11.  Privacyrechten van betrokkenen

De betrokkene heeft ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens verschillende rechten. Onder meer wordt hierbij gewezen op:
a.  recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b.  recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c.  recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d.  recht van verzet
e.  recht op dataportabiliteit 
f.  recht op vergetelheid
g.  recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h.  recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens als vermeld onder 3 van deze verklaring. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Jansen & Van Rooijen Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Jansen & Van Rooijen Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

12.  Gebruik social media

Op de website van Jansen & Van Rooijen Advocaten kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. Jansen & Van Rooijen Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

13.  Statistieken en cookies
Jansen & Van Rooijen Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Jansen & Van Rooijen Advocaten verkocht aan derden. 

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Jansen & Van Rooijen Advocaten te vergroten, wordt mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Jansen & Van Rooijen Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

14.  Wijzigingen Privacyverklaring
Jansen & Van Rooijen Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor (www.jvr-advocaten.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

15.  Vragen en/of opmerkingen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de onder 3 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Indien naar aanleiding van dit overleg niet tot een oplossing wordt gekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.